ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (เกษตรที่สูง)


ที่อยู่

198 ม.9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายคงกฤช อินทแสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร 0817362883

จุดเด่น

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สัมผัสฤดูหนาว และไอหมอก

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี(เกษตรที่สูง) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ชาวไทยภูเขา เกษตรกรทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกรพื้นที่สูงใน 5 จังหวัด คือจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ชมแปลงเรียนรู้ต่างๆ เช่นแปลงไม้ดอกเมืองหนาว องุ่น มัลเบอรี่ พริกกะเหรี่ยง กาแฟ สัมผัสฤดูหนาว และไอหมอก (เดือนพ.ย – ก.พ. ของทุกปี) สัมผัสอากาศสดชื่นบริสุทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยด้วยขุนเขาและสายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ และพบวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เลือกซื้อสินค้าการเกษตรสินค้าแปรรูปทางการเกษตร สินค้าโอทอป ของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน