ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่


ที่อยู่

167 หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานแหล่ง

นายเทวา อินทราวุธ โทร 0892626026

จุดเด่น

ชิมชา ชมสวน ชวนช้อป ณ พืชสวนเจียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องของรัฐในลักษณะให้ชุมชนเกษตรใช้ประโยชน์ จากการนำทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคเหนือรวมสมัย และพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ ความต้องการนักท่องเที่ยว

กิจกรรม

1. แปลงสาธิตเรียนรู้ด้านการเกษตร เช่นจุดเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ,จุดเรียนรู้การปลูกพืชผักพื้นบ้าน เช่นผักเชียงดา, จุดเรียนรู้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน,จุดเรียนรู้การปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ ,จุดเรียนรู้การปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้น , จุดเรียนรู้การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
2. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมพันธ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้หายาก
3. สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดนั่งชมวิว และเช็คอินถ่ายรูปต้นไม้ใหญ่ (Yang, Gurjan) มีความเชื่อว่า “หากคู่รักใดได้ร่วมกันโอบกอดต้นไม้ใหญ่นี้จะทำให้มีรักที่ยืนยาว ตลอดไป”
4. เสาโทริอิญี่ปุ่น