แหล่งท่องเที่ยววิถีเชิงเกษตรบ้านนาดี-สร้างบง


ที่อยู่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสร้างบง ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ โทร 0872133032

จุดเด่น

หมู่บ้านยุ้งข้าวใหญ่ สดใสผักสีเขียว ชุมชนเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวนาดี-สร้างบง

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และได้มีการพัฒนาตนเองโดยเน้นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร

กิจกรรม

กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
กลุ่มเพาะเห็ด
กลุ่มไม้กวาเดอกหญ้า
กลุ่มน้ำพริก
กลุ่มทอผ้า
กลุ่มขนมทองพับ
กลุ่มทำย้ำยาล้างจาน
กลุ่มหมอยาพื้นบ้าน
กลุ่มทอกก
กลุ่มโรงสีชุมชน