กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ


ที่อยู่

บ้านโพธิ์ศรีสาราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ประสานแหล่ง

นางประดับ สมณะ โทร 0910568544

จุดเด่น

เศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นจากโครงการ 1 กระถาง 1 ครัวเรือน และเกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกในหมู่บ้านในการใช้พื้นที่สาธารณะกุดตาแมว ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่บริเวณรอบ ๆ ขอบสระในการปลูกผักอินทรีย์เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน โดยจัดสรรพื้นที่ปลูกคนละ 5 เมตร สมาชิก 46 คน เดือนพฤษภาคม 2558 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเกษตรตำบลในขณะนั้น เป็นผู้จัดการการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ กิจกรรมที่ดำเนินการ คือปลูกผัก ทอผ้า และปั้นเตา

กิจกรรม

1.กลุ่มปลูกผักอินทรีย์
2.กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่กระตุก ย้อมสีธรรมชาติ
3.กลุ่มปั้นเตาอั้งโล่