ล่องเรือชมเกาะกินเงาะลำไย แปลงใหญ่ไม้ผล บ้านบางกอกน้อย


ที่อยู่

หมู่ 4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ผู้ประสานแหล่ง

นางสมอน กาสังข์ โทร 0931262274

จุดเด่น

ล่องเรือชมเกาะกินเงาะลำไย

ประวัติความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทอน เพื่อเป็นการเก็บกักน้ำไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม รวมทั้งเป็นการป้องกันอุทกภัย หลังจากสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว เกษตรกรจึงได้ปลูกไม้ผล ปลูกยางพารา สับปะรดและมันสำปะหลังเป็นต้น เกษตรกรที่ทำกิจกรรมด้านการเกษตรที่คล้ายกันได้รวมกลุ่ม และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน แปลงใหญ่ไม้ผลไม้ยืนต้น ปี พ.ศ. 2558 ได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ปลอดภัยและได้มาตรฐาน สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ตากได้ออกติดตามแปลงไม้ผลของเกษตรกรโดยนั่งเรือไปดูสวนไม้ผลแต่ละสวน จึงได้มีการล่องเรือชมสวนไม้ผล และทำเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

กิจกรรมที่เด่นคือ การที่จะได้กินเงาะและลำไยต้องได้นั่งเรือเข้าไปในสวน และให้นักท่องเที่ยวเก็บเงาะและลำไยกินได้ตามความพอใจ โดยคิดค่าเข้าสวน 60 บาท/ ราย ( ราคาปี 2561 ) นักท่องเที่ยวกินผลไม้ได้ทุกอย่างที่มีในสวน แต่ไม่ให้เก็บกลับบ้าน บางสวนก็มี ผลไม้หลายอย่างเช่น ฝรั่งกิมจู แก้วมังกร ส้มโอ
กิจกรรม นั่งเรือกินผลไม้ แล้ว กลุ่มยังมีกิจกรรมให้เช่าแพ ให้นั่งรับประทานอาหาร และมีเสื้อชูชีพให้ใส่เล่นน้ำ ได้อีกด้วย