บ้านไร่ชมภู


ที่อยู่

117 ม.10 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ผู้ประสานแหล่ง

นายอิทธิเชษฐ์ ชมภู โทร 0953245049

จุดเด่น

สถานที่ศึกษาดูงาน

ประวัติความเป็นมา

สถานที่ตรงนี้เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ให้กลายเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาดูงานในภาคการเกษตร โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

กิจกรรม

เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน มีฐานเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการแปรรูปผลผลิต เช่น น้ำมัลเบอร์รี่,ข้าวเพื่อสุขภาพ,ชาใบหม่อน,น้ำเพื่อสุขภาพฯลฯ