ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร(สวนลุงเผือก)


ที่อยู่

12 หมู่ที่ 7 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผู้ประสานแหล่ง

นายทรงพล พัฒนไชย โทร 0621970420

จุดเด่น

เกษตรผสมผสาน ตามรอยพ่อ “พอเพียงก็เพียงพอ” เรียนรู้ง่ายๆ สไตล์บ้านๆ ที่ใครๆก็ทำได้ด้วยตัว

ประวัติความเป็นมา

สวนลุงเผือก ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร โดยได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง มีแนวคิดในการทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์แบบง่ายๆใครๆก็ทำได้ ถ้าทำ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่สวนลุงเผือกแห่งนี้ อีกทั้ง เกษตรกรในชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้า แปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจน่ามาเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย

กิจกรรม

เกษตรอินทรีย์แบบง่าย เศรษฐกิจพอเพียง สอนการขยายพันธุ์ เทคนิคการปลูกพืช