ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่


ที่อยู่

248 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพิชญากร เพ็ชรดี โทร 0882613362

จุดเด่น

“ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า เรียนรู้และศึกษาแมลงเศรษฐกิจไทย”

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัย ทดสอบและประยุกต์เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง แมลงเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิตขยายและกระจายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ ตลอดจนการ ให้บริการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้นและการตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกร และยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มาทำความรู้จักและเรียนรู้วีถีชีวิตของผึ้งและเหล่าแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

กิจกรรม

นักท่องเที่ยวได้เเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด ครั่ง นางพญาผึ้ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนจุดเรียนรู้ การใช้ชันโรงช่วยผสมเกสรพืชในโรงเรือน และแปลงไม้ดอกพืชอาหารผึ้งที่มีความสวยงามปลูกหมุนเวียนให้ นักท่องเที่ยวได้ศึกษาพฤติกรรมการเก็บน้ำหวาน/เกสรของผึ้ง และเหล่าแมลงช่วยผสมเกสร และสามารถเก็บ ภาพถ่ายเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีจุดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Honey Shop”ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนักท่องเที่ยวสามารถชม ชิม และเลือกซื้อน้ำผึ้งแท้ คุณภาพดีและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ด้วย