ไฮตากแลนด์


ที่อยู่

93 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ผู้ประสานแหล่ง

นายจันทรักษ์ อาจสมบาล โทร 0883008048

จุดเด่น

ไฮตากแลนด์ดินแดนต้องยล

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านไฮตากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร เกษตรกรส่วนมากปลูกพืชล้มลุก เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วแดง ข้าวไร่ สับปะรด แก้วมังกรและยางพาราจากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ผู้ใหญ่บ้านจึงให้ความสำคัญกับการแปรรูป จึงเขียนขอโครงการต่างๆมาให้คนชุมชนได้ใช้ร่วมกัน มีคนรุ่นใหม่ช่วยคิด ช่วยทำ เช่น นำน้ำเต้ามาแปรรูป เพ้นท์ลาย เพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรม

การทำขนมทองม้วนสดมะพร้าวอ่อน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล การวาดหน้ากากน้ำเต้า การท่องเที่ยวสวนกาแฟ เก็บกาแฟ คั่ว บด ชงด้วยตนเอง การเก็บเห็ดจากป่าชุมชน