วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมบ้านนาจอก


ที่อยู่

บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ผู้ประสานแหล่ง

นายจันทร์ไทย พัฒนประสิทธิชัย โทร 0880366218

จุดเด่น

ประเพณีวิถีชีวิตในแบบชาวเวียดนาม

ประวัติความเป็นมา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาจอกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่านโฮจิมินห์ได้เคยมาลี้ภัยที่นี่ในสมัยสงครามอินโดจีน ชุมชนบ้านนาจอกส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก ทำสวนหมาก พลู กล้วย ชาเขียว มีการใช้ภาษาเวียดนาม การแต่งกาย การประกอบอาหาร และมีประเพณีวิถีชีวิตในแบบชาวเวียดนามได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน ในชื่อวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรบ้านนาจอก

กิจกรรม

เรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
การปลูกชา
การทำถ่านไบโอชาร์
การทำอาหารเวียดนาม
การเลี้ยงจิ้งหรีด