แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มวัฒนธรรมบ้านถ้ำติ้ว


ที่อยู่

เลขที่ 73 หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ผู้ประสานแหล่ง

นายศราวุธ อุตหลุด โทร 0807561978

จุดเด่น

หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านถ้ำติ้วยังมีกลุ่มที่เกิดจากความร่วมมือและความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน นั่นคือกลุ่มสหกรณ์ยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหมู่บ้าน มีลานรับซื้อยางพารา มีการรับซื้อประจำเดือนละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีเกษตรกรเข้าร่วมการจำหน่ายยางพาราเป็นจำนวนมาก ซึ่งเหมาะที่จะสร้างตลาดวิถีเกษตร เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พัฒนาชุมชนให้มีจุดเด่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

กิจกรรม

1 ชมจุดเรียนรู้เกษตรผสมผสาน และเก็บผลผลิตจากแปลงผักอินทรีย์
2 ชมและร่วมเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการแปรรูป
3 ชมและร่วมเรียนรู้กิจกรรมการผลิตผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามทอมือ
4 ชมและร่วมเรียนรู้กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาล
5 ชมและร่วมเรียนรู้ศิลปะประดิษฐ์พื้นบ้าน
6 ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมชน 4 เผ่า อำเภอส่องดาว (เผ่าลาว เผ่าญ้อ เผ่าภูไท และเผ่าโซ่ทะวึง)
7 ชมต้นไม้ทรงปลูกฯ โครงการป่ารักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ (แห่งแรกของประเทศไทย)
8 ชมทัศนียภาพมุมสูงที่หอส่องดาว ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาดงก่อ ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาศาลาสุขใจ สักการะพระมงคลมุจลินทร์ (วัดถ้ำพวง) สักการะรูปเหมือนและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตฺตโม สักการะและเยี่ยมชมสังเวชนียสถาน 4 ตำบล(จำลอง) ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
9 ร่วมกิจกรรมเดินป่าชมและเรียนรู้สภาพป่าและโขกหินธรรมชาติอันสวยงาม ณ ดานแมงคับ
10 ร่วมกิจกรรมเดินป่าชมดอกซากุระอิสาน(ดอกติ้ว) และดอกไม้ป่า ณ ตาดสีไค (เฉพาะเดือนมีนาคมของทุกปี)