ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)


ที่อยู่

124 ม.6 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ผู้ประสานแหล่ง

นายพงษ์พัฒน์ ชุมภู โทร 0847409605

จุดเด่น

สัมผัสอากาศหนาว ชมทิวทัศน์ดอยภูลังกา เยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีบทบาทภารกิจ ส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในการปลูกไม้เมืองหนาว ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักเมืองหนาว และจัดทำแปลงสาธิต เรียนรู้ พืชต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ

กิจกรรม

1 แปลงเรียนรู้ทางการเกษตร เช่น องุ่น การปลูกผักในโรงเรือน อโวคาโด้ เจียวกู่หลาน เป็นต้น
2 ชมวิวทิวทัศน์ยอดดอยภูลังกา สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ
3 มีบ้านพักและลานกางเต้นท์รองรับนักท่องเที่ยว
4 เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชนเผ่า (เผ่าม้งและเมี่ยน)
5 เชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบนเส้นทางหลวงหมายเลข 1148