ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอภูผาม่าน


ที่อยู่

เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 บ้านนาน้ำซำ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานแหล่ง

นางพิทยาพร น้อยเนาลา โทร 0968102463

จุดเด่น

ฐานเรียนรู้

ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ใช้หลักการ Zoning เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชน ที่สนใจในด้านการเกษตรจากสถานที่จริงเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิต ที่เหมาะสม การปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

ฐานเรียนรู้
1 ฐานเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา, บิวเวอร์เรีย , BT, จุลินทรีย์ป่า)
2 ฐานเรียนรู้การเผาถ่าน/กลั่นน้ำส้มควันไม้
3 ฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
4 ฐานการเลี้ยงไก่ไข่
5 ฐานการเพาะเห็ด
6 ฐานการเลี้ยงปลาน้ำจืด
7 ฐานการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง
8 ฐานการกลั่นสมุนไพร
9 ฐานเรียนรู้การผลิตไส้เดือนฝอย
แปลงเรียนรู้
- แปลงหน่อไม้ฝรั่ง
- แปลงปลูกไม้ดอก (ทานตะวัน)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- การนั่งรถอีโกร่งชมป่า ขึ้นถ้ำสักการะถ้ำผาน้ำทิพย์
- ทำเนียมการต้อนรับ และการรับประทานอาหารแบบพื้นถิ่นไทภูผาม่าน