วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย


ที่อยู่

46 หมู่ 2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวอนงค์ ก้านหมากกลาง โทร 0626976560

จุดเด่น

ผ้าไหมสวย จากฝีมือคนบ้านหัวฝาย

ประวัติความเป็นมา

เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าไหม จากรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ให้มีอาชีพรายได้ที่มั่นคงเป็นหมู่บ้าน Otop Village champion (ovc)

กิจกรรม

กิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม/การปลูกผัก
การเก็บผลผลิตจากสวน
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวขั้นตอนการทำผ้าไหม
การแปรรูปไหมในรูปแบบต่างๆ