วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น


ที่อยู่

96 หมู่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ประสานแหล่ง

นายปรีชา หงอกสีมา โทร 0945262925

จุดเด่น

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้นและแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร บ้านท่าลี่ มีการรวมกลุ่มเพื่อทำโครงการธนาคารต้นไม้และขายคาร์บอนเครดิต และมีการแปรรูปเครื่องสำอางสมุนไพร และโฮมเสตย์

กิจกรรม

ธนาคารต้นไม้
การเผาถ่านและถ่านหอมดูดกลิ่น
การทำเครื่องสำอางสมุนไพร
ทำอาหารท้องถิ่นอีสาน
การทำเกษตรอินทรีย์