วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักอินทรีย์ของดียางสีราช แก้วพะเนาว์ออร์แกนิค


ที่อยู่

เลขที่ 2 บ้านหนองบัวชุม หมู่ 17 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานแหล่ง

นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ โทร 0883249221

จุดเด่น

เรียนรู้การปลูกผักแบบออแกนิค

ประวัติความเป็นมา

อำเภอยางสีสุราช เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อจังหวัดมหาสารคามกับบุรีรัมย์ จึงมีวัฒนธรรม ประเพณีที่รับมาจากชนเผ่า ดั้งเดิมและเผ่าเขมร ทำเลที่ตั้งอยู่ระหว่างทุ่งกุลาร้องไห้ ฤดูแล้งจึงแห้งเป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงมีเพียงชุมชนเพียงแห่งเดียวที่ยังคงสีเขียวชอุ่ม

กิจกรรม

เรียนรู้การปลูกผักแบบออแกนิคตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการแปรรูปเป็นอาหารบนโต๊ะ และการแพคผักส่งจำหน่ายไปยังตลาดพรีเมี่ยม