วิสาหกิจชุมชนเกาะแก้วฟาร์ม


ที่อยู่

147 ม.4 ถ.ร้อยเอ็ด – โพนทอง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ประสานแหล่ง

นางเทียมจันทร์ มงคลธรรม โทร 08197757778

จุดเด่น

กลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะแก้วฟาร์มเดิมเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษและมีเครือข่ายการผลิตพืชผักปลอดภัย และมีการคิดเพื่อจะสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้า สินค้ามีลักษณะแตกต่างจากตลาดทั่วไป เช่นแตงโมรูปหัวใจ แตงโมไร้เมล็ด เมล่อน จึงรวมตัวกันเพื่อให้มีสินค้าหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า มาที่เดียวมีสินค้าหลายอย่าง

กิจกรรม

1 มีผลผลิต สถานที่ปลูกจริง ให้ศึกษาดูงาน
2 ให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิตได้ด้วยตนเอง
3 มีร้านอาหารที่แปรรูปจากสิ่งที่ปลูกในฟาร์ม
4 ผลผลิตที่ปลูกในฟาร์มได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
5 มีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มีความต่างในตลาดทั่วไป เช่นแตงโมรูปสี่เหลี่ยม รูปหัวใจ แตงโมไร้เมล็ด