วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี หมู่ 11


ที่อยู่

73/1 หมู่ 11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ประสานแหล่ง

นางกัลทิมา วงศ์อามาตย์ โทร 0817999665

จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มชุมชน กิจกรรมแปลงรวมของสมาชิก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เห็ดนางฟ้า ปลูกผักปลอดสารพิษตามฤดูกาล เช่น ผักบุ้ง ผักชี แมงลัก บวบ มะเขือ มะนาว เป็นต้น มีผลผลิตจำหน่ายทุกวัน สถานที่อยู่ภายในบริเวณวัดไตรภูมิบ้านผือฮี ซึ่งมีโบราณสถานที่สำคัญคือหอไตรพันปี และสิม(โบสถ์โบราณ)

กิจกรรม

แปรรูปผลผลิตในฟาร์มชุมชนและในชุมชน
การแปรรูปมะนาว
กิจกรรมการเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาล้างจาน
การแปรรูปไข่ไก่
กิจกรรมการเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติการทำไข่เค็มไข่ไก่
การแปรรูปเห็ด
กิจกรรมการเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติการทำแหนมเห็ด
การแปรรูปจากแป้งข้าวหอมมะลิ
กิจกรรมการเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติการทำโดนัท
การแปรรูปสมุนไพร
กิจกรรมการเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติการทำแชมพูสมุนไพร,สบู่สมุนไพร,กาวหมักย้อมสีผมสมุนไพร
การทอผ้าไหม/ทอผ้าฝ้าย
กิจกรรมการเรียนรู้/ฝึกปฏิบัติการการทอผ้า