ศพก.โนนน้ำเกลี้ยง


ที่อยู่

35 หมู่ที่ 3 บ้านโคกไม้งาม ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประสานแหล่ง

นางเจตสุภางค์ พรหมสุคนธ์ โทร 0844284298

จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ประวัติความเป็นมา

ศพก.อำเภอสหัสขันธ์ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกไม้งามที่มีด้านหลังเป็นหนองคำบอนคือหนองน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหนองน้ำพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรและเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ใน ศพก. ซึ่งมีภูกุ้มข้าวเป็นฉากหลังของทิวทัศน์ที่สวยงามของศพก.แห่งนี้ และหนองคำบอนยังเป็นแหล่งกำเนิดของ ตราสินค้าการเกษตร ที่ซือคำบอนกรีน ซึ่งมีสินค้าหลักที่มีทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าว พืชผักและสมุนไพร ศพก. ในฤดูฝนคือผืนดินที่มีสีเขียวของข้าวในนา และพืชผักและสมุนไพร เป็นผลิตภัณณ์หลักศูนย์เรียนรู้ในชุมชนที่มี.ฐานการเรียนรู้หลากหลาย

กิจกรรม

สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกร ชมวิถีชีวิตชาวนาและเรียนรู้ในรูปแบบการทำนาในอดีตและปัจจุบันสัมผัสการปลูกผักในรูปแบบแปลงรวมที่เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้หลัก