แสนบุญฟาร์ม


ที่อยู่

65 หมู่ที่ 11 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประสานแหล่ง

นายจิรภัทร คาดีวี โทร 0971671398

จุดเด่น

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจร

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่มีการเพาะปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวมาเป็นระยะเวลานาน สภาพดินพื้นที่ปลูกเสื่อมคุณภาพสาเหตุจากการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีฆ่าหญ้า และพบว่าชาวบ้านในชุมชนมีสารเคมีตกค้างในร่างกาย เกิดการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ จึงตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่เกิดจากปัญหาการใช้สารเคมี และเพื่อเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงได้เริ่มต้นโครงการปลูกผักปลอดสารพิษแบบวิถีอินทรีย์บวกกับในยุคสมัยนี้เกษตรกรต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัยจึงดัดแปลงและเพิ่มไอเดียเปลี่ยนบ้านสวนเกษตรของเราให้เป็นบ้านสวนโฮมสเตย์ เป็นอีกทางเลือกให้นักท่องเที่ยว

กิจกรรม

1.) เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
2.) การแปรรูปจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์
3.) ชนสวนลำไย และมะม่วง
4.) ปศุสัตว์ เช่น การให้อาหารโค-กระบือ ขี่กระบือชมสวน
5.) สัมผัสวิถีการใช้ชีวิตของชุมชน