วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมแพรวาหนองช้าง


ที่อยู่

17 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวประกอบ ปัญจิตร โทร 0857398739

จุดเด่น

เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวา

ประวัติความเป็นมา

เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซึ่งเดิมทอผ้าไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนอยู่แล้ว เมื่อมีการทอผ้าได้มากจึงมีการนำผ้าที่ทอได้ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องที่รู้จัก และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ไม่สามารถทอผ้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า จึงเกิดแนวความคิดที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตและหาตลาดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่กลุ่ม จึงได้ชักชวนแม่บ้านภายในหมู่บ้านหนองช้างที่ว่างเว้นจากการทำนามาร่วมกันผลิต

กิจกรรม

เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวา ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จนถึงขั้นตอนการทอผ้าไหมแพรวา