วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา


ที่อยู่

160/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมเกียรติ หนูเนียม โทร 0902763669

จุดเด่น

โดยชุมชน เพื่อชุมชน ชุมชนยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่มีการทำกิจกรรมการเกษตรที่แตกต่างกัน โดยแต่ละกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จึงต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และดูงานแก่ผู้ที่สนใจ

กิจกรรม

1. สวนเกษตรเจือนอกตำรา (เก็บผลผลิตจากสวน)
2. สวนหนองอ้ายทาน(เก็บผลผลิตจากสวน)
3. ภูพันธุ์ฟาร์ม (เที่ยวชมฟาร์มแพะผลิตภัณฑ์จากแพะ,แก้วมังกร)
4. ชมการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์
5.ตลาดน้ำคลองแดน