สวนองุ่นนิศาชล


ที่อยู่

ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานแหล่ง

นายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร โทร 0931938877

จุดเด่น

สวนสวยกาแฟสด ใกล้ชิดธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2534 เริ่มทำการเกษตรในพื้นที่ดินของตนเอง จำนวน 19 ไร่ โดย มีการทำนา ปลูกไม้ผล (ลิ้นจี่) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหมู และเลี้ยงไก่ โดยมีการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีอยู่บ้าง ต่อมาจึงเริ่มลดการใช้สารเคมี และลดพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และในปี พ.ศ.2546 ได้เริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงทำตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และในปี พ.ศ. 2557 ได้เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้เริ่มทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

จัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมถ่ายภาพ และเก็บผลผลิตเพื่อซื้อกลับบ้านได้ พร้อมทั้งมีสื่อให้ความรู้เรื่องพืชผลทางการเกษตรภายในแปลงนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม พร้อมรับความรู้ด้านการเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถเก็บผลผลิตมาให้ทางร้านอาหารประกอบอาหารให้รับประทานได้สดๆ มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างมีอาหารพื้นเมืองชนเผ่าให้รับประทาน และมีการแสดงชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวดูในช่วงเย็น