ปงอินรักษ์ฟาร์มสเตย์,วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านแม่ขนิลเหนือ


ที่อยู่

หมู่ที่ 1 บ้านปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานแหล่ง

นางนุชจรินทร์ ปิมปา โทร 0818827760

จุดเด่น

ฟาร์มเสาวรส เกษตร วิถีออร์แกนิคชาวบ้าน บนผืนนาน้อย ซ่อนตัวอยู่หลังหุบเขา สงบ หลบวุ่นวาย

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปงยั้งม้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ด้านพืช ได้แก่ การปลูกพืชผักปลอดภัยและไม้ผลเมืองหนาว ซึ่งพื้นที่การเกษตรอยู่ท่ามกลางภูเขาและธรรมชาติที่สวยงาม จึงได้มีแนวคิดนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตรของชุมชนอีกด้วย

กิจกรรม

1 ชมแปลงเสาวรส พืชผักปลอดภัย พร้อมร่วมกิจกรรมในแปลง
2 ชมกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
3 ชมแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงในชุมชน
4 พักค้างคืนในกระท่อมท่ามกลางบรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงาม