วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลดงมะดะ


ที่อยู่

119 หมู่ที่ 10 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ผู้ประสานแหล่ง

นายสุรัจ เลิศวิชัยกุล โทร 0856524070

จุดเด่น

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรกรรมธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีความสนใจในการทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ และมุ่งหวังที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับชุมชนได้บริโภค

กิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9
เรียนรู้การทำปุ๋ย
การทำสบู่
การเพาะกล้าพืช
การเลี้ยงไส้เดือน
การทำปศุสัตว์
การทำประมง
เรียนรู้กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด เป็นต้น