ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง


ที่อยู่

9 ม.11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวกลอยใจ เย็นรักษา โทร 0885718301

จุดเด่น

เที่ยวอย่างสร้างสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง มีการดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ศูนย์ฯได้นำต้นพันธ์มาจากเทือกเขาบรรทัด เพื่อมาทำการเลี้ยงและเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ และนำต้นกล้าที่ขยายได้แจกจ่ายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ มากมาก อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์พืชและการผลิตพืชอีกหลายชนิด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการด้านการเกษตรที่ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

กิจกรรม

1. ชมการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์กล้วยไม้เรียนรู้การปลูกพืช และชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับและแปลงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำจังหวัด
2. ชมดอกดาหลาหลากสี ดอกหน้าวัวและไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆในโรงเรียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช
3. ชมและเรียนรู้การปลูกและการอนุบาลพันธุ์พืชภายในโรงเรียนระบบปิด พร้อมทั้งเรียนรู้การปลูกผักกางมุ้งและการปลูกผักไร้ดิน
4. ชมและชิมเมล่อนเมืองตรัง พร้อมผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ(มีเป็นบางช่วง ไม่มีตลอดทั้งปี)
5. ชมฤดูการว่านเพชรหึงบานก.ค. - ส.ค.
( หมายเหตุ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมแปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี มากกว่า 13 ชนิดพืช รวม 97 ไร่)