วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน


ที่อยู่

เลขที่ 182 หมู่ที่ 1 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ผู้ประสานแหล่ง

นายเพชร วงค์คำ โทร 0871744719

จุดเด่น

เกษตร

ประวัติความเป็นมา

มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อมา ทำให้ลูกหลานมีป่าเมี่ยงและแหล่งน้ำทำการเกษตรอุปโภคบริโภค โดยมีเจ้าหลวงป่าเมี้ยงเป็นผู้คุ้มครอง

กิจกรรม

นักท่องเที่ยวมีส่วนในการเก็บผลผลิตเมี่ยงและชา ตลอดจนชิมชา และได้ชมระบบนิเวศน์จากธรรมชาติอันงดงาม