วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟสวนยาหลวง


ที่อยู่

บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมดุล แซ่จ๋าว โทร 0952948224

จุดเด่น

กลุ่มอนุรักษ์เพื่อเรียนรู้วิถีกาแฟและชุมชนเมี่ยน ท่องเที่ยวเดินป่า

ประวัติความเป็นมา

ปลูกกาแฟ เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นในอดีต ในพื้นที่สวนยาหลวง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร ขึ้นไป

กิจกรรม

การเก็บกาแฟจากสวน