ศูนย์ต้นแบบเกษตรปลอดภัยบ้านถ้ำ


ที่อยู่

ม.6 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ผู้ประสานแหล่ง

นายทวีศักดิ์ พละศักดิ์ โทร 0844811424

จุดเด่น

ผลิตผักปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประวัติความเป็นมา

-

กิจกรรม

1.การผลิตผักปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกลุ่ม การผลิตปัจจัยด้านการเกษตร จำหน่ายผลผลิตและปัจจัยการเกษตร
2.แปลงการผลิตพืชของสมาชิกเครือข่ายศูนย์ฯ