กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเกษตร


ที่อยู่

ม.7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ผู้ประสานแหล่ง

นายวิษรุต ปันสุวรรณ โทร 0882581701

จุดเด่น

ระบบนิเวศที่ไม่เหมือนใคร วิถีชีวิตชุมชนเรียบง่าย

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนบ้านสันสลีเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตการทำการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ พื้นที่นาข้าว สวนผัก รวมทั้งการประมงพื้นบ้าน และทำฟาร์มปศุสัตว์ ต่อมาคนในชุมชนจึงมารวมกลุ่มกันแล้วยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตั้งชื่อว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักหนองเล็งทรายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการเกษตร เป็นกลุ่มที่อยากจะเสนอสิ่งที่มีในชุมชนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวออกสู่สายตาคนนอก ในแหล่งท่องเที่ยวในจุดนี้ มีวิถีชีวิตทำมาหากินที่โดดเด่นและหลากหลายทั้งการเกษตร ประมงพื้นบ้าน และปศุสัตว์

กิจกรรม

การร่องเรือเก็บบัว
ประมงพื้นบ้าน
การแปรรูปปูเป็นน้ำปูเป็นอาหารพื้นถิ่น
การผลิตผักปลอดภัย
การเลี้ยงโคกระบือและมีประเพณีสู่ขวัญควายปีละครั้งช่วงเดือนพฤษภาคม