ท่องเที่ยวชุมชนเวียงลอเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง


ที่อยู่

เวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพิชชาภา โพธิ์แก้ว โทร 0844811424

จุดเด่น

แหล่งเรียนรู้

ประวัติความเป็นมา

บ้านเวียงลอ หมู่ 11 แต่เดิมอยู่ในเขตการปกครองของบ้านลอ หมู่ 1 ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 400 ปี โดยเขตหมู่บ้านบางส่วนตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานเวียงลอ (เมืองพระลอ) ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐาน ว่าน่าจะเป็นเมืองในสมัยพ่อขุนงำเมือง โดยภายในหมู่บ้านปรากฏแนวกำแพงเมืองเก่า และยังปรากฏให้เห็นวิหาร อุโบสถ ปูชนียวัตถุ และพระธาตุเจดีย์เจดีย์สมัยพญาลอ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2115 ในเขตหมู่บ้านมีลำน้ำจุนไหลผ่าน หมู่บ้าน ไหลลงสู่แม่น้ำอิง ในปีพ.ศ. 2548 บ้านเวียงลอได้แยกตัวออกมาเป็นหมู่บ้านใหม่ มีผู้ใหญ่บ้านที่มา จากการเลือกตั้งคนแรกคือ นายมิตร ไข่ทา

กิจกรรม

เรียนรู้การทำประมงพื้นบ้าน
การทำลำไยคุณภาพ
โรงเรียนเกษตรกร
การเรียนรู้แหล่งโบราณสถาน
แหล่งธรรมชาติข่วงนกยูงและผาสะโตก