ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา


ที่อยู่

85 ถนนเกษตร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประสานแหล่ง

นายเมธี มุ่งเอื้อมกลาง โทร 0862637827

จุดเด่น

ฝึกปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปั่นจักรยานชมแปลงเรียนรู้การปลูกพืช

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา มีบทบาท ภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร สถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีปัจจัยหลายๆ อย่างของศูนย์ที่เอื้อต่อการเพิ่มบทบาทในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น แปลงพันธุ์พืช โรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารฝึกอบรม อาคารหอพัก ฯ โดยสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงเนื่องจากมีระบบการคมนาคมที่สะดวก

กิจกรรม

กิจกรรมภายในศูนย์มีกิจกรรมที่หลากหลายโดยผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงาน สามารถฝึกปฏิบัติตามหลังจากที่วิทยากร ได้บรรยายให้ความรู้ เช่น การฝึกปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การอนุบาลพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ไม้ผล การปั่นจักรยานชมแปลงเรียนรู้การปลูกพืช