วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลนาพูน


ที่อยู่

141/1 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ผู้ประสานแหล่ง

นายมนู กาญจนะ โทร 0861839620

จุดเด่น

สวนการเรียนรุ้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน การประมง. การปลูกพืชผักสวนครัว

ประวัติความเป็นมา

จากการได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เกิดแรงบันดาลใจ คิดวางแผนทำแปลงเกษตร โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 แปลง แปลงละ 12 ไร่ แปลงหนึ่งปลูกพืชเชิงเดี่ยว อีกแปลงทำเกษตรผสมผสาน และพืชผักสวนครัว รวมถึงพืชสมุนไพรอีก 20 กว่าชนิด และได้กันพื้นที่ 3 ไร่ ใช้แนวทางที่ไปศึกษาดูงานมาจำลองรูปแบบจัดพื้นที่ทำการเกษตร รวม 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านเกษตรกรรม ด้านประมง ด้านปศุสัตว์

กิจกรรม

1. sky walk ถนนชมสวนส้มและบ่อปลาลอยฟ้า
2. เก็บส้มและมะนาวตามฤดูกาล
3. ชมบ่อปลาหลายสายพันธุ์
4. ฐานการเรียนรู้ต่างๆใน ศพก.
5. ชมความงามม่อนเสาหินพิศวง
6. เที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
7. น้ำพุร้อนแม่จอก
8. เยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่า
9. ชม/ชิมและซื้อผลไม้หลากหลายตามฤดูกาล ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลางสาด มังคุด ส้มโอ รสชาติดี ตลอดปี