วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนผาปัง


ที่อยู่

เลขที่ 67 หมู่ที่ 4 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ผู้ประสานแหล่ง

นางจุติญา ศรีเจริญกุล โทร 084-9487117

จุดเด่น

เพลิดเพลิน สนุกสนาน เรียนรู้

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนผาปังเป็นตำบลเล็กๆ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคน เห็ดเผาะ พืชผักจากป่า มีสภาพอากาศที่ดีเยี่ยม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ป่าไผ่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ่างเก็บน้ำ วัดพระธาตุ 12 ราศรี เป็นต้น คนในชุมชนยังคงรักษาวิถีชีวิตเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไผ่ เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิตชุมชน ให้กับนักท่องเที่ยว และนักศึกษา ผู้ที่สนใจ

กิจกรรม

- การเรียนรู้การทำตุงไส้หมู
- การทำสวยดอกไม้
- การดำนา / การเกี่ยวข้าว
- การแปรรูป พืชผัก/ผลไม้