วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอักน้ำจาง


ที่อยู่

26 ม.4 บ้านนากว้าวกิ่ว ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ผู้ประสานแหล่ง

นางรุ่งสุรีย์ ชัยศร โทร 089-9975467

จุดเด่น

สด สะอาด ปลอดภัย จากใจเกษตรกรฮักน้ำจาง

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนนากว้าว (กิ่ว) ตำบลบ้านกิ่ว เป็นชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งอาศัยแนวทางการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มฮักน้ำจาง ที่เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและเป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิตของเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

การเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ในแปลงปลูกของเกษตรกร
ศึกษากระบวนการแปรรูปชาเชียงดาศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านและพืชผักสมุนไพรภายในชุมชน
กาดเขียวฮิมจาง