สวน สาม แสน


ที่อยู่

หมู่ที่ 10 บ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานแหล่ง

นายสมคิด ธีระสิงห์ โทร 0932129090

จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy Learning Center)

ประวัติความเป็นมา

นายสมคิด ธีระสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิด กล่าวว่า ชื่อสวนสามแสน มีความหมาย 3 อย่าง คือ แสนพอดี , แสนคุ้ม และ แสนภูมิใจ ซึ่งการดำเนินงานในปี 2559 สมาชิกจะเพาะปลูกพืชที่เป็นความต้องการของตลาด พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามมากขึ้น และมุ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างความน่าสนใจโดยมีแผนจะสร้างร้านอาหารที่นำผักปลอดสารมาประกอบอาหารให้ลูกค้าได้บริโภค

กิจกรรม

กิจกรรมการเก็บผลผลิตจากสวนได้ด้วยตนเอง โดยเป็นผลผลิตพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัย