วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้


ที่อยู่

141/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานแหล่ง

นางพรพรรษา คำทะนงค์ โทร 0844871663

จุดเด่น

สินค้าแปรรูปทางการเกษตร แบบ Freeze Drying และสินค้าทางการเกษตรแบบ Organic

ประวัติความเป็นมา

การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ ประกอบกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว

กิจกรรม

1) การทำอาหารเพื่อสุขภาพ
2) การปลูกพืชผักอินทรีย์
3) การทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่ายใว้ใช้ในครัวเรือน