ไร่ปฐมเพชร


ที่อยู่

15/1 หมู่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพรรณเพ็ญ โรจนประภายนต์ โทร 0931302728

จุดเด่น

แหล่งรวบรวมกุหลาบนานาสายพันธุ์

ประวัติความเป็นมา

ไร่ปฐมเพชร ขนาดพื้นที่ 40 ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ปลูกกุหลาบ พื้นที่ปลูกไม้ผล พื้นที่ปลูกพืชผักต่างๆ ทั้งนี้มีการจัดสวนเพื่อนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวและเก็บภาพความประทับใจในมุมต่างๆของไร่ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และร่วมทดลองทำดอกกุหลาบมหัศจรรย์ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คอยแนะนำและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างเป็นกันเอง

กิจกรรม

1 เป็นแหล่งรวบรวมกุหลาบนานาสายพันธุ์
2 มีการสาธิตการทำดอกกุหลาบมหัศจรรย์ที่สามารถเก็บรักษาความสวยงามของดอกกุหลาบไว้ได้นาน
3 เรียนรู้การทำการเกษตรผสมผสาน