วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 7 พลัง


ที่อยู่

229 หมู่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ผู้ประสานแหล่ง

นายนิวุธ กันทะวงศ์ โทร 0871971886

จุดเด่น

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งจากความต้องการที่จะสืบสานภูมิปัญญาของ นายอินสวน มนตรา ซึ่งมีความรู้ด้านสมุนไพร เดิมนั้นทำกันภายในครอบครัว ต่อมาในปี 2546 นางมาลัย กันธิมา ซึ่งเป็นบุตรผู้รับสืบทอดภูมิปัญญามาจาก “พ่อ” สู่ “ลูก” ได้เล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรที่จะสามารถใช้ประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้ จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบของ “กลุ่ม” โดยรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มสมุนไพร 7 พลัง

กิจกรรม

1 เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง
2 มีการสาธิตการแปรรูปสมุนไพรนานาชนิด
3 เรียนรู้การทำการเกษตรผสมผสาน
4 โฮมสเตย์บ้านสมุนไพร(วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 7 พลัง)
5 บ้านสวนโสภณโฮมสเตย์
6 สวนปันยาพร บ้านวะเบยทะ