ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน


ที่อยู่

83 หมู่ 5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพุทธชาติ คลอทอง โทร 0848479577

จุดเด่น

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

ปี 2526 ได้เริ่มทำการเกษตรและประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดแคลนน้ำ ในการทำการเกษตร ต่อมาในปี 2544 ได้เริ่มทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยปรับปรุงแปลงปลูกพืช และได้ศึกษาหาความรู้ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพดินและผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น

กิจกรรม

1 ฐานเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พืช สัตว์ ประมง)
2 เรียนรู้การทำการเกษตรผสมผสาน
3 การอนุรักษ์และปรับปรุงบำรุงดิน
4 การอนุรักษ์ ต้นน้ำ และป่าไม้ การปลูกไม้ผล การทำไร่ผสมผสาน
5 การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำและการจัดการลดต้นทุนทางการเกษตร