แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเขาแหลม


ที่อยู่

429 ม.7 บ้านเขาแหลม ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวสุธิรา แน่นอุดร โทร 0856203558

จุดเด่น

การเกษตรผสมผสาน

ประวัติความเป็นมา

ปี 2536 ก่อเกิดการรวมตัวกันเกิดเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดกิจกรรมพัฒนาการดำรงชีพ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่7 มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาสม่ำเสมอจากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า๒๐ปี ที่ทำผิดลองถูกจนเติบโตอย่างน่าภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำในการยกระดับอาชีพของคนในชุมชน การผลิตผลิตภัณฑ์มีการนำวัตถุดิบ สมุนไพรที่กลุ่มปลูกเองซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดแข็งที่สำคัญ ทำให้ขั้นตอนการผลิตลดรายจ่ายในเรื่องค่าวัตถุดิบได้เป็นอย่างมาก

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตจากข้าว
กิจกรรมการเกษตรผสมผสาน