ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์


ที่อยู่

83 หมู่ 3 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานแหล่ง

นายปิยะพันธ์ ซุยจุมจัง โทร 0879605705

จุดเด่น

ปั่นจักรยานชมสวน พืชในโรงเรือน และแปลงพืชปลูกใหม่

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จ. บุรีรัมย์ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ มีความลาดเอียงเล็กน้อย ศูนย์แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งทิศตะวันออกประกอบด้วยโรงเรือนพันธุ์พืช จำนวน 7 โรงเรือน ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคารบรรจุพันธุ์พืชอาคารเก็บรักษาพันธุ์พืช พร้อมทั้งมีแปลงพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ แปลงไผ่หม่าจู ไผ่หลี่จู ไผ่รวกและไผ่เลี้ยง แปลงพันธุ์ไม้ผล ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารฝึกอบรม อาคารหอพักซึ่งสามารถรับรองได้ครั้งละ 120 คน บ้านพักข้าราชการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ อีกทั้งแปลงแม่พันธุ์อ้อยโรงงานปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กิจกรรม

กิจกรรมปั่นจักรยานชมสวน
พืชในโรงเรือน
และแปลงพืชปลูกใหม่