กลุ่มท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองลำกง


ที่อยู่

76 หมู่ที่ 3 บ้านวังท่าดี ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวณิชาภา ปภัสร์นันท์ โทร 0952530049

จุดเด่น

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

ประวัติความเป็นมา

ในพื้นที่ตำบลวังท่าดีมีทรัพยากรแหล่งน้ำ คืออ่างเก็บน้ำคลองลำกง และมีภูเขา ป่าไม้ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากร ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์กับชุมชนกับชุมชน จึงได้มีการจัดกลุ่มท่องเที่ยวขึ้น

กิจกรรม

-กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
-กิจกรรมการลดขยะโดยการใช้กล่องพลาสติกแทนกล่องโฟม