วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรบ้านคำพอก


ที่อยู่

หมู่ที่ 5,10 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ประสานแหล่ง

นายวุฒิ คนหาญ โทร 0894193094

จุดเด่น

การเกษตรแบบวิถีคนในชุมชน

ประวัติความเป็นมา

บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม คนในชุมชนเป็นชนเผ่า ผู้ไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง และยังมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ภาษาพูดการแต่งกาย การฟ้อนรำผู้ไทย พิธีเหยา พิธีผูกเสี่ยว การผูกล่าม รวมทั้งการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม การจักสาน และการแปรรูปผลผลิตเกษตร ซึ่งเป็นวิถีของชนผู้ไทย

กิจกรรม

1) ฝ้ายพื้นเมือง (ฝ้ายตะหลุง)
2) การเกษตรแบบวิถีคนในชุมชน
3) โฮมสเตย์