แปลงใหญ่กล้วยไข่แนวริมน้ำปิง


ที่อยู่

บ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ประสานแหล่ง

น.ส.ดวงฤทัย เงินยวง โทร 0823932747

จุดเด่น

อนุรักษ์ กล้วยไข่หวาน ตำนานให้ลูกหลาน

ประวัติความเป็นมา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่แนวริมน้ำปิง ตำบลท่าพุทรา ตั้งอยู่ใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท้องคุ้ง บ้านปรึกมะกรูด และบ้านคลองแขยง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็น พื้นที่ชุดดินที่เกิดจากตะกอนแม่น้ำ หรือที่ราบตะกอนน้ำพามา การระบายน้ำดี เหมาะสมต่อการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกกล้วยไข่ ต่อในปี 2560 ได้มีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ ตำบลท่า พุทราพื้นที่ 226 ไร่ เป็นการปลูกกล้วยไข่เพื่อต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไข่กำแพงเพชร และแก้ปัญหา ราคากล้วยไข่

กิจกรรม

ภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับปลูกกล้วยไข่และการแปรรูป โดยจะมี จุดที่น่าสนใจ ในกิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากกล้วยไข่แยกเป็นโซนๆ เริ่มจากโซนที่ 3 ตั้งอยู่ที่บ้านท้องคุ้งถือเป็น จุดอ้านวยการของแปลงใหญ่ เป็นจุดรวมองค์ความรู้และจุดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป จุดนี้จะมีการแปรรูป ข้าวเกรียบจากกล้วยไข่ การผลิตกล้วยอบแดด การผลิตแป้งจากกล้วยไข่ คุกกี้กล้วยไข่ และน้ำกล้วยไข่ เมี่ยงกล้วยไข่ กล้วยไข่สมุนไพร เป็นต้น และสามารถชมฟาร์มแพะที่เลี้ยงด้วยต้นและใบจากกล้วยไข่ ในโชนที่ 2 ตั้งอยู่ที่บ้านปรึกมะกรูดจะมีโรงน้ำชาเป็นจุดต้อนรับและจะมีการกวนกระยาสารทกล้วยไข่และจิบ น้ำชาจากเกสรดอกกล้วยไข่ ในโซนที่ 1 ชมนาบัวและการแปรรูป ข้าวกล้วยไข่ห่อใบบัว น้ำเหง้ากล้วยไข่และ ทองม้วนกล้วยไข่ การคมนาคมสะดวก ใกล้ถนนหลักและใกล้แหล่งเที่ยวเที่ยวตามนวัตวิถี เช่น บ้านขนม ไทย กลุ่มจักรสานและจุดเสด็จประพาสต้นสวนเกษตรปลอดภัยคุณติ๊กและจุดแปรรูปหน่อไม้เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร และสนับสนุนสิ่งอ้านวยความสะดวกเพื่อยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว