วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว


ที่อยู่

52 ม.1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาววิภาพร ชันยาสูบ โทร 0966755345

จุดเด่น

ลำน้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำน่านกับคลองตรอน จึงเรียกกันว่า “สองแคว”

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนหาดสองแควมีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้จากชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงใช้แหล่งการเกษตรของชุมชนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรม

1.กิจกรรมการดำนา
2.กิจกรรมแปรรูปอาหารทางการเกษตร เช่น กล้วยฉาบ น้ำพริก แหนมเห็ด