ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนางพญา


ที่อยู่

หมู่ 1 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ประสานแหล่ง

นายบรรเลง สิริรัตน์สัตยา โทร 0872159965

จุดเด่น

ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา

“ตำบลนางพญา” แปลว่า นางผู้เป็นใหญ่ เหตุที่ใช้ชื่อ “นางพญา” อาศัยจาก “ลำห้วยพญา” ซึ่งเป็นลำห้วยที่ไหลมาจากเทือกเขา “ภูพญาพ่อ” เป็นภูเขาสูงชันกั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดน่านและแพร่ การเดินทางเข้าหมู่บ้านได้แต่ทางเรือเท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ พืชที่เป็นแหล่งรายได้หลัก ได้แก่ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด กาแฟ ข่า และมะม่วงหิมพานต์ เป็นรูปแบบวนเกษตร และมีการทำการประมงอีกจำนวนหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ จุดชมวิวภูพญาพ่อ สวนวนเกษตร หมู่บ้านประมง (บ้านห้วยต้า) ฯลฯ

กิจกรรม

1. ไม้ผลคุณภาพ ทุเรียนหลงลับแล GI – หลินลับแล GI ลองกอง ลางสาด
2. การชิมกาแฟสด ผลผลิตของเกษตรกรนางพญา โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟนางพญา และ Young Smart Farmer
3. การทำประมงตามวิถีชาวบ้าน ยกยอยักษ์ดักปลาซิวแก้ว การหาปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
4. แหล่งเรียนรู้ตามสวนเกษตรแบบธรรมชาติ ศึกษาการปลูกไม้ผลผสมผสานตามสภาพพื้นที่
5. จุดชมวิวทิวทัศน์บนภูพญาพ่อ 3 จังหวัด น่าน แพร่ อุตรดิตถ์
6. ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรท้องถิ่น เช่น ไม้กวาดตองกง ต๋าวแช่อิ่ม เป็นต้น