วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไม้ผลเกษตรเชิงท่องเที่ยวบ้านซับป่าพลูใหม่


ที่อยู่

ม.8 บ้านซับป่าพลูใหม่ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวนารีรัตน์ เงินสุข โทร 0932418195

จุดเด่น

เที่ยวชมธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

บ้านซับป่าพลูใหม่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลเกษตรเชิงท่องเที่ยวบ้านซับป่าพลูใหม่ ขึ้นมาเนื่องจากมีพื้นที่ ที่ทำการเพาะปลูกไม้ผลที่มีอยู่ในชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดกับแนวเขตห้วยขาแข้ง ซึ่งผลผลิตของสวนผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก และในชุมชนก็ได้ขยายสวนผลไม้ขึ้นมาอีกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะเข้ามาเที่ยวชม ชิม ไม้ผลที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแหล่งผลิตจากที่อื่น ๆ บริเวณชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรม

การเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ เช่น แหล่งเก็บน้ำของชุมชน ป่าชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับแนวเขตห้วยขาแข้ง
การเข้ามาเลือกเก็บไม้ผลด้วยตนเอง
นอกเหนือจากการเข้ามาเที่ยวชมในสวนผลไม้แล้วยังมีการจัดกิจกรรมในชุมชนที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมในชุมชนอีก คือการเปิดลงข่ายหาปลา และทำกิจกรรมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยคือการสงฆ์และอาบน้ำผู้สูงอายุ
ทำบุญกลางบ้านโดยจัดขึ้นที่ศาลาประชุมหมู่บ้านในเดือนเมษายนของทุกปี