วิสาหกิจชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านแข้


ที่อยู่

บ้านแข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ประสานแหล่ง

นายชาญชัย สมเสนตระกูล โทร 0930282175

จุดเด่น

เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ในชุมชน

ประวัติความเป็นมา

บ้านแข้ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม คนในชุมชนเป็นชนเผ่า ผู้ไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง และยังมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ภาษาพูดการแต่งกาย การฟ้อนรำผู้ไทย พิธีเหยา พิธีผูกเสี่ยว การผูกล่าม รวมทั้งการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม การจักสาน และการแปรรูปผลผลิตเกษตร ซึ่งเป็นวิถีของชนผู้ไทย

กิจกรรม

เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ในชุมชน 1 ฐานเรียนทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
2 ฐานเรียนรู้การทำหมวกจากกก
3 ฐานเรียนรู้สวนสมุนไพรวัดแจ้งนอกบ้านแข้
4 ฐานเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5 ชมการแสดงวัฒนธรรมถิ่นไทบ้านแข้
6 พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญ เลี้ยงอาหารพาแลง
7 พักโฮมสเตย์