โพนสูงนิเวศเกษตรรอบเมือง


ที่อยู่

บ้านโพนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวรุ่งทิวา วงศ์รักษ์งาน โทร 089-626-0327

จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นจากการทำธุรกิจเกษตรของนายอรุณ ขันโคกสูง เกิดผลสำเร็จจึงทำให้มีคนเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ และจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นทุกปี ต่อมาปีพ.ศ.2559 จึงตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหมื่นไวย เพื่ออำนวยความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา และทำการเกษตร โดยใช้หลักการคือ “การลดต้นทุนและการต่อยอดศูนย์เรียนรู้” เมื่อมีคนเข้ามาศูนย์เรียนรู้มากขึ้น ชุมชนจึงเกิดการรวมตัวและแสดงความคิดเห็นความต้องการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ปีพ.ศ.2561 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา : โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

1. เก็บเห็ดนางฟ้า
2. วิธีการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ,
3. การทำน้ำหมักจุลินทรีย์, จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
4. แปรรูป : การทำสบู่, แชมพูสระผม, น้ำยาล้างจาน, ครีมอาบน้ำ, แปรรูปผลหม่อนสดเป็น น้ำมัลเบอร์รี่, แปรรูปมะนาวเป็นน้ำมะนาว
5. การทำขนมไทย (ขนมใส่ไส้)
6. การเก็บผักไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์)
7. การขยายพันธุ์พืช 8. การเลี้ยงและให้อาหารจิ้งหรีด